Τεχνικά Έργα

Τεχνικά Έργα

Ως τεχνικά έργα νοούνται τα οικοδομικά έργα, τα λιμενικά, τα υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και γενικά έργα υπαίθρου και όχι η κατασκευή βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων (Σ.τ.Ε. 1582/64, 227/1961 και Φορ. Εφ. Αθηνών 2504/74).

Στην περίπτωση οικοδομικών έργων, εργολαβικές εργασίες, ειδικότερα, είναι εκείνες που αφορούν τις κατεδαφίσεις, εκσκαφές θεμελίων, κατασκευής μπετόν αρμέ, λιθοδομές, αμμοκονιάμματα, ξυλουργικές εργασίες, υδροχρωματισμούς και ελαιοχρωματισμούς, διακοσμήσεις, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων κ.λπ. που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συστατικών μερών του ακινήτου.

Ως τεχνικόν έργον θεωρείται και η εργασία προσθήκης, επί υφισταμένου ήδη πράγματος, νέου τινός στοιχείου ή ιδιότης, ανεξαρτήτως αν τα συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίον πράγμα ή μη (π.χ. εγκατάστασις μηχανημάτων).

Τέλος,τεχνικό έργο έχουμε στις περιπτώσεις που την απαραίτητη για την κατασκευή του έργου ύλη, χορηγεί ο εργολάβος (π.χ. προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων) που με τη σύμβαση η τοποθέτηση – εγκατάσταση, το στοιχείο δηλαδή της εκτέλεσης του έργου, να εμφανίζεται ως κύριο (προέχον) έναντι του στοιχείου της πώλησης.

Επικοινωνήστε τώρα για μία δωρεάν προσφορά για το έργο σας

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ